Mikrotunnelering - Tunnelering med lukket front

Hvad betyder ‘Mikrotunnelering’ og ‘Tunnelering med lukket front’?

Mikrotunnelering og ‘tunnelering med lukket front’ dækker over den samme boremetode. Metoden er specielt egnet til tunnelering i permeable jordtyper under grundvandsspejlet.

Den lukkede front sikrer, at der ikke sker utilsigtet materialeindtrængning i borehovedet. Maskinen er udstyret med et slurry-anlæg, der transporterer de udborede materialer i et rørsystem tilbage til pressegruben i flydende form. Boremudderet (slurryen) separeres ved hjælp af et separationsanlæg placeret ved pressegruben.

Metoden er mindre egnet, hvor der tunneleres i impermeable finkornede aflejringer. I så fald bliver udgifter til separation og deponering af slam, der ikke kan separeres relativ høje.

Ved mikrotunnelering anvendes et laserstyret borehoved til fremføring af beton-, stål- eller GAP-rør i dimensioner op til Ø4000 mm. Afhængig af rørdimensionen kan der tunneleres længder op til 1500 m, samtidig med, at det er muligt at tunnelere i kurve. Mikrotunnelering kan udføres med AVN-slurry-maskine eller EPB-maskine. Metoden er velegnet hvor der skal tunneleres med et høj grundvandvands niveau.

Boringen tager afsæt i en startgrube, hvorfra boret via hydraulik indpresses i materialet, mens et roterende borehoved løsriver materialet. Materialet føres efterfølgende bagud af boret og transporteres op. Ved endt gennemboring afmonteres og fjernes borehovedet via en modtagegrube eller -brønd.

Tunnelering er en fælles benævnelse for styrbare metoder i større dimensioner og anvendes ofte i de situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt, at foretage udgravning med f.eks. en gravemaskine. Metoden kan med fordel anvendes til krydsning af særlig naturfølsomme områder, vandløb, fjor, fredskov trafikeret veje, banen (Banedanmark & Letbanen m.fl.) samt i byer hvor der ikke ønskes omfattende opgravning af veje og fortov.

Tunnelering med lukket front

Her er vist en illustration af, hvordan metoden tunnelering med lukket front udføres  i praksis.

Bemærk at illustrationen er vejledende.

Information om metoden tunnelering med lukket front

Teknisk data

 • Laserstyret borehoved
 • Beton-, stål- eller glasfiberrør dim. Ø400-Ø4000 mm
 • Stræklængde op til 1500 m afhængig af dimensioner og geologi
 • Lægningstolerance ± 15 mm
 • Presseskaft op til 1500 ton

Anvendelsesområder

 • Alternativ til traditionel rørlægning
 • Rørlægning med minimum opgravning
 • Rørlægning i belagte og trafikerede arealer m.v.
 • Kloakrenovering

Fordele

 • Lille lægningstolerance
 • Få opgravninger
 • Ufølsom over for grundvand/ustabil jord
 • Lille arbejdsareal
 • Minimering af trafikgener
 • Minimering af miljøgener
 • Minimering af udgifter til ledningsomlægning, forurenet jord

Har du spørgsmål til mikrotunnelering?

Kontakt afdelingsleder Poul Erik Christensen på pe@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Læs mere om vores gennemførte NoDig projekter

Bliv klogere på vores NoDig metoder

På denne side får du et overblik over specialet NoDig samt de forskellige metoder vi anvender i udførelsen af vores projekter hos Entreprenørfirmaet Østergaard A/S.

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

kontakt@oestergaardas.dk

Send os en besked

Kontakt os

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os